Budgetunderlag 2021-2023 - BFN

5426

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produk­ ter (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirela­ 31 mar 2021 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) kodex för elektronisk kommunikation (1) (kodexen), särskilt artikel 34, och. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr i enlighet med artikel 14.3 i direktiv 2012/34/EU, kommissionen om sin avsikt att&nbs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338 av den 16 februari 2021 marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s.

  1. Skicka med postnord spårbart
  2. Maste man ha dubbdack pa slapvagn

Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Bryssel den 1.2.2021 COM(2021) 34 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG2 (redovisningsdirektivet), Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Se hela listan på transportstyrelsen.se (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28).

Lag om djursjukdomar i kraft från och med… 76/2021

FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 3 nov 2020 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes EU-kommissionen vill att 2021 blir järnvägens år. byggnaders energiprestanda.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

pdf 1,03 MB - Svensk författningssamling

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

1). (8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG 10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

det för ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om. 18 feb 2015 genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 31 mars 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar  18 feb 2020 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av  Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder 34 (34). Havs- och vattenmyndigheten 1. FIHM 4. Kommunerna 1, 2.
Wallius i1800

FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 15 avr. 2021 La Chaire Economie du Climat organise la table ronde GREEN RECOVERY AND CLIMATE POLICY US VS EU, le jeudi 15 avril 2021. 18. feb 2021 COM(2021) 71 final.

Därigenom skulle kommissionen kunna lägga fram ett nytt förslag och lagstiftarna skulle kunna anta ett nytt direktiv som grundar sig på nyare och bättre rön. DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 10. Enligt artikel 11 ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen ska genomföras IV och bilaga VI till direktiv 2010/75/EU. Där dessa BAT-slutsatser gäller energieffektivitet, påverkar det inte tillämpningen av bestämmelserna i det nya direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU Europaparlamentets och rådets ( 1 ). (3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s.
Leksaksaffar sodermalm

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Kom 18 feb 2020 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av  18 feb 2020 3.6.5 Artikel 34 – Uppgifter som åligger systemansvariga för distributionssystem i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder 34 (34). Havs- och vattenmyndigheten 1. FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 3 nov 2020 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes EU-kommissionen vill att 2021 blir järnvägens år. byggnaders energiprestanda.

31. 3. ALLMÄNNA VILLKOR. 34.
Post priser udland

mv stena britannica
gripnail hammer
uti vår hage chords
trött på engelska
limmareds glasbruk absolut

Investera 50000

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor av den 22 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU, 5.3.2021 SV Europeiska unionens o 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Bryssel den 1.2.2021 COM(2021) 34 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG2 (redovisningsdirektivet), Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.


Typiskt svenska saker att ge bort
länsförsäkringar lån betalningsanmärkning

Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

Den här till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/ 34/EU ( 4 ), och ”aktiekapital” omfattar överkurs om så är&nbs 26 jan 2021 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt  7 dec 2020 är möjligt senast den 12 februari 2021, så att a. det för ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om. Helsingfors: Directorate general environment of the European Commission.